Họp hội đồng Quản trị thường niên

Nói về các hoạt động gần đây của công ty, về các sản phẩm may mặc tiêu thụ như thế nào.